top of page

שימוש פרקטי מיטבי בסביבת ענן גוגל

בשנת 2023 השימוש בסביבת ענן הוליסטית לריכוז תהליכי למידה מתוקשבים כבר שגורה ברבים מבתי הספר. עם זאת, יש

מספר בתי ספר שטרם הטמיעו שימוש בסביבת ענן ואלה שהטמיעו לא תמיד עושים זאת בצורה מיטבית. ההשתלמות

נוצרה על מנת לתת מענה למורים אשר בית ספרם מחובר לסביבת ענן גוגל בהזדהות אחידה אך הם אינם יודעים כיצד

להשתמש ברכיבי הסביבה או שאינם משתמשים בהם באופן מיטבי. ההשתלמות תקיף את כל הרכיבים המשמעותיים של

סביבת ענן גוגל והמורים יידעו כיצד לשלב באופן מיטבי את השימוש בסביבה בתהליך ההוראה – למידה והערכה שלהם

בבית הספר. ההשתלמות מתאימה גם לעובדי מנהלה המשתמשים בג'ימייל ובדרייב.

  • מנחה: רוית דולב

  • אופן הלמידה: היברידי

  • משך הקורס: 30 שעות

  • ימי רביעי: 17:00-17:30

  • תאריך פתיחה: 24/01/24

  • קהל יעד: כלל עובדי ההוראה

מספר פתרון הלמידה להרשמה במצפן - 225298


bottom of page