top of page

פסיכולוגיה חיובית

א. חשיפה לתובנות חשובות מתוך שדה המחקר של הפסיכולוגיה החיובית לקידום רווחה נפשית של מורים ותלמידים. ב. חיזוק יכולת המורים לחולל שינויים חיוביים ולקדם רווחה נפשית ברמה האישית, ברמת הכיתה וברמה הבית ספרית. נושאי לימוד פסיכולוגיה חיובית אמונה מייצרת מציאות ושינוי הלכה למעשה, חוזקות גוף ונפש,מתח וזרימה יישום פדגוגי של התכנית עקרונות למידה בתהליך הפיתוח המקצועי סדנה חווייתית דינאמית. טיפוח יכולות רפלקטיביות, תחושת משמעות והנעת יוזמות מבוססות פסיכולוגיה חיובית. טיפוח כישורי ליווי והנעה מיטבית של תלמידים. יישום פדגוגי של תכני הפסיכולוגיה החיובית בכיתות. תוצאות מצופות מה נרצה לראות בסיום תהליך הלמידה? א. הכרות והבנה של נושאי הליבה בפסיכולוגיה חיובית. ב. יישום תכני פסיכולוגיה חיובית במרחב הכיתתי והבית ספרי. ג. הוצאה לפועל של יוזמה על פי צרכי ביה"ס.

  • מנחה: חן קדם

  • אופן הלמידה: היברידי

  • משך הקורס: 30 שעות

  • ימי ראשון: 16:15-18:30

  • תאריך פתיחה: 26/11/23

  • קהל יעד: כלל עובדי ההוראה

מספר פתרון הלמידה להרשמה במצפן - 213549


bottom of page