top of page

ניווט כיתה הטרוגנית

בשנים האחרונות המורה מתמודד עם קשיי התנהגות מגוונים בקרב תלמידיו בעת עבודתו. רכישת כלים התנהגותיים המתמקדים במיומנויות ההוראה והניווט של המורה המלמד בכיתה משפיעה על התנהגות תלמידיו ובכך משפרת את האקלים הכיתתי. מיומנויות אלו כוללות מניעה של קשיי ההתנהגות ואת דרכי הטיפול כאשר אלו מתרחשים. ניהול כיתה מיטבי מאפשר למורה לארגן את סביבת הלמידה האנושית והפיזית באופן שמאפשר לתהליכי ההוראה והלמידה להגיע למיקסום


  • מנחה: רובי שמיאן

  • אופן הלמידה: היברידי

  • משך הקורס: 30 שעות

  • ימי רביעי: 17.00-19.30

  • תאריך פתיחה: 31/01/24

  • קהל יעד: כלל עובדי ההוראה

מספר פתרון הלמידה להרשמה במצפן - 225046


bottom of page