top of page

חשיבה מחשובית 2 - יוצרים תוכן דיגיטלי בשפת קוד

תוכנית הלימודים חשיבה מחשובית 2 נועדה לפתח תהליכים של פתרון בעיות בקרב לומדים צעירים. בתוכנית התלמידים

יוצרים תוכן דיגיטלי בשפת קוד. התוכנית מאפשרת לתלמידים לפתח מיומנויות חשיבה באמצעות למידה חווייתית ויצירה

דיגיטלית. פתרון הלמידה חשיבה מחשובית 2 יאפשר למורים להכיר והתנסות ותכני הלימוד המיועדים לתלמידי שכבה ד'

או לתלמידים שזו שנתם הראשונה בתכנית. במסגרת פתרון הלמידה חשיבה מחשובית 2 יכירו והתנסו המשתתפים בתכני

תכנית למודים חשיבה מחשובית .2 המשתתפים יכירו את עקרונות האלגוריתמיקה של התכנית, את עקרונות תכנון ויישום

מענה לאתגרים אלגוריתמיים ויתנסו באופן פעיל ביכולות ואפשרויות אלגוריתמיים בסביבת הפיתוח Scratch בהלימה

תתכנית הלימודים חשיבה מחשובית 2

  • מנחה: יוסי ברק

  • אופן הלמידה: היברידי

  • משך הקורס: 30 שעות

  • ימי חמישי: 16:30-19:00

  • תאריך פתיחה: 25/01/24

  • קהל יעד: כלל עובדי ההוראה

מספר פתרון הלמידה להרשמה במצפן - 225466


bottom of page