top of page

הוראה חכמה בשילוב כלים דיגיטליים

כמורות ומורים במאה ה-21, פתוחות בפנינו אפשרויות רבות ללמוד כיצד לקדם הוראה דיפרנציאלית באמצעות כלים דיגיטליים, ההשתלמות עוסקת בשילוב כלים דיגיטליים לקידום הלמידה הדיפרנציאלית בכיתה.

הלומדים ייחשפו לבניית שיעור ע"פ מודל הוראה חכמה ולפרקטיקות הוראה בכיתה הטרוגנית

בסיום הלומדים יתנסו בבניית מערך שיעור ע"פ עקרונות הוראה חכמה בשילוב כלים דיגיטליים.

ולהתאים את ההוראה לתלמידים שלנו בצורה מיטבית.

הנותנת מענה לסוגים שונים של לומדים תוך מבנה הוראה ושיעור מיטבי מותאם באמצעות כלים דיגיטליים.

  • מנחה: ויקי אריאלי

  • אופן הלמידה: היברידי

  • משך הקורס: 30 שעות

  • ימי חמישי: 16:00-18:30

  • תאריך פתיחה: 28/12/23

  • קהל יעד: כלל עובדי ההוראה

מספר פתרון הלמידה להרשמה במצפן - 217611


bottom of page