top of page

ביקור בנת"ע - נתיבי תעבורה עירוניים

נת"ע היא חברה ממשלתית בת 18 שנים, בחברה 370 עובדים.

במפגש שמענו על החתירה למצוינות ע"י דיפרנציאליות במענקים לעובדים מצוינים, גמישות ניהולית וחיזוק ההנהלה. דיברנו גם על מצוקת עובדים ועל הניסיונות למצוא פתרונות יצירתיים.Komentar


bottom of page