top of page

מסלולי לימוד

2
מובילי קשרי קהילת ההורים הבית סיפרית
         בתי ספר יסודיים / מחוז מרכז

רציונאל

קשרים חזקים בין בית הספר לקהילה חיוניים להצלחת התלמידים. צוות ניהול בית ספרי שמוביל קשרי קהילה יעילים יוצר סביבה לימודית תומכת ומשגשגת יותר. מסלול הלמידה נועד לצייד צוותי ניהול בית ספרי בידע ובכלים הדרושים להם לפתח וליישם מיומנויות ואסטרטגיות קשרי קהילה יעילות.

מטרות המסלול

- העלאת המודעות לחשיבות יצירת קשר מיטבי בין צוותי החינוך לקהילת ביה"ס.

- פיתוח ידע ומיומנויות בקרב צוותי ניהול בית ספרי בהבניית הקשר עם ההורים.

- סיוע לבתי ספר בפיתוח ויישום פרקטיקות בעבודה השוטפת עם ההורים ברמה הפרטנית והמערכתית.

עקרונות בבסיס המסלול

גישה מערכתית: התכנית מבוססת על ההבנה כי קשר מיטבי עם קהילת ההורים הם מאמץ צוותי הדורש שיתוף פעולה בין כל חברי צוות הניהול.

התמקדות בפרקטיקה: התכנית תכלול הזדמנויות רבות ללמידה חווייתית ויישום פרקטי של מיומנויות תקשורת עם הורים.

התאמה לצרכים: התכנית תותאם לצרכים הייחודיים של בתי הספר המשתתפים.

הערכה מתמשכת: התוכנית תכלול מנגנוני הערכה מתמשכים כדי לעקוב אחר

ההתקדמות ולשפר את התוכנית לאורך זמן.

מסלולים לבחירה

אנו מאמינים שפיתוח הקשרים עם קהילת ההורים בבית הספר הוא מאמץ צוותי של צוות הניהול וההובלה הבית ספרית ועל כן ההשתתפות במסלולים הינה רק בהרכבים צוותיים. לא תתאפשר השתתפות של יחידים במסלולים אלו.

רציונאל

איכות המערכת לא יכולה לעלות על איכות אנשיה. בתקופה מלאת שינויים, גם

מוסדות החינוך מושפעים ממגמות הקשורות בהון האנושי - פיתוח תהליכי למידה, התפתחותם של עובדי הוראה, שימור עובדי הוראה איכותיים והעלאת שלומות ארגונית בכלים מותאמים לבית הספר.

מטרות המסלול

לפתח תפיסה, אסטרטגיה, פרקטיקות וכלים לקידום ההון האנושי בבית הספר.

פיתוח מוביל.ת קהילת למידה בנושא זה שיקדם וישביח את חקר הפרקטיקות

לניהול ההון האנושי הבית ספרי והתהליכים החינוכיים.

מסלולים לבחירה

​אנו מאמינים שפיתוח ההון האנושי בבית הספר הוא מאמץ צוותי של צוות הניהול וההובלה הבית ספרי ועל כן ההשתתפות במסלולים הינה רק בהרכבים צוותיים.

לא תתאפשר השתתפות של יחידים במסלולים אלו.​

1
מסלולי לימוד הון אנושי HR
שנת הלימודים תשפ"ה

bottom of page